معمای جالب میوه فروش

فروشنده ای یک سبد میوه خرید. آن را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد. آیا می توانید بگویید این شخص در این خرید و فروش سود برد یا ضرر کرد یا مساوی شد؟

 

برای دیدن پاسخ معما به ادامه ی و نصف دیگر را به نصف قیمت خرید فروخت. گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , ,