معمای جالب میوه فروش

و فروش سود برد یا ضرر کرد یا مساوی شد؟

 

برای دیدن پاسخ معما به ادامه ی مطلب بروید